Regulamin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU
 
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Centralnego Ośrodka Sportu, świadomy niebezpieczeństwa związanego
z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania
się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oświadczam, że uczestnicząc w zajęciach sportowych na lodowisku Torwar II:
 1. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Centralny Ośrodek Sportu mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko
  to nadal istnieje.
 2. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie Centralnego Ośrodka Sportu mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 opisanych w zasadach korzystania
  z hali TORWAR  I oraz zasadach korzystania z lodowiska oraz punktów usługowych w hali TORWAR II w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie.
 3. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, o których mowa
  w pkt 2 przez COS.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić podejrzenie COVID-19, jestem zobowiązana/ny bezzwłocznie opuścić teren Centralnego Ośrodka Sportu
  w Warszawie lub udać się do tymczasowej izolatki znajdującej się na parterze budynku TORWAR I
  w pomieszczeniu nr 081 (klucz u ochrony obiektu), a organizator powinien zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i oczekiwać na dalsze wskazówki.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad
  i rygorów określonych w pkt 2 i 3 będzie usunięcie z terenu Centralnego Ośrodka Sportu.
 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Centralnego Ośrodka Sportu:
 • unikać podawania rąk na powitanie,
 • nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
 • zachować bezpieczną odległość 2m od innych osób,
 • jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
 • regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
 • stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub przenieść wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby,
 • preferować komunikację za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,
 • unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.naszelodowisko.pl. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci internet w Piruet Spółce Cywilnej zarejestrowaną Warszawie, przy ul. Żabińskiego 9/26, NIP 951-226-66-51.
2. System sprzedaży on-line www.naszelodowisko.pl prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż biletów. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.naszelodowisko.pl
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Piruet S.C. zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.naszelodowisko.pl
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub karty kredytowej.
4. Piruet S.C. niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
5. W sytuacji braku uzyskania przez Piruet S.C. potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w punkcie 6 (w czasie 20 minut) w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Piruet S.C. poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 20 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
7. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
8. Bilety pozostają własnością Piruet S.C. do czasu odnotowania przez Piruet S.C. potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie jedne sesji z jednego biletu korzystało kilka osób.
9. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A. za pośrednictwem serwisu internetowego www.payu.pl.
10. Piruet S.C. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
12. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu PayU.
13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
14. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
15. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na sesję, na którą zostały zakupione bilety.
16. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na sesję – są nieważne.
17. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
•    bezpośrednio przy wejściu na wybraną sesję okazać wydrukowany bilet otrzymanym drogą mailową,
•    lub bezpośrednio przy wejściu na wybraną sesję okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet.

Przed wejściem na wybraną ślizgawkę okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
18. Do wstępu na sesję organizowaną przez Piruet S.C. uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
19. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wybranej sesji, na którą został zakupiony bilet.
20. Piruet S.C. zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 19 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na wybraną sesję.
21. Sprzedaż biletów w Systemie on-line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danej sesji.
22. Piruet S.C. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
23. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Piruet S.C.
24. Osoby posiadające ważny bilet na daną sesję mogą wejść na ślizgawkę organizowaną przez Piruet S.C. w dowolnym czasie jego trwania.
25. Piruet S.C. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
26. Zakup biletu na wybrany obiekt oznacza akceptację regulaminu obowiązującego na danym obiekcie. Regulaminy te dostępne są na stronie www.naszelodowisko.pl, na stronach obiektów oraz w kasach stacjonarnych.

Reklamacje i zwrot biletów
1. Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy sesja nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Piruet S.C., Piruet S.C. przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanej sesji. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
2.Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
3. Piruet S.C. zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy biuro@piruet.pl lub w Kasie biletowej Piruet S.C.

Ochrona danych Kupującego
1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Piruet S.C. danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Piruet S.C.  w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Piruet S.C.  wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.naszelodowisko.pl należącej do Piruet S.C. nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Piruet S.C. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
3. Piruet S.C. nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
4. Wszystkie informacje na temat harmonogramu sesji, cennika oraz godzin pracy opublikowane zostały na stronie www.naszelodowisko.pl.
5. Piruet S.C. zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie sesji.
6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.naszelodowisko.pl.
7. Obiekty obsługiwane przez Piruet S.C. mogą być obiektami monitorowanym. Zakup biletu on-line oraz w kasie Piruet S.C. jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.
8. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych Piruet S.C. z siedzibą w Warszawie, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci elektronicznej.
9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Piruet S.C.. O planowanej zmianie Piruet S.C.  poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.